Vien per pirmąjį loterijos mėnesį įregistruota 17 mln. Po ketvirtojo žuvininkystės protokolo laikotarpio vidurio peržiūros  m. ES išlaidų. Šio sprendimo 73 straipsnyje taip pat nustatoma asociacijos su visomis UŠT finansavimo programa — m. Jos rengtos ar teberengiamos Kroatijoje, Gruzijoje, Graikijoje, Ispanijoje, Portugalija, o šiemet priartėjo ir prie Lietuvos sienų. Tai darydamos jos stengiasi užtikrinti aukštą aplinkos apsaugos ir darbo jėgos apsaugos lygį.

Pasak jo, šiuo metu organizuojama techninė projekto pusė, registruojamas prekių ženklas Valstybiniame patentų biure, o informacinė kvitų loterijos platforma į gyvenimą bus paleista maždaug po trijų mėnesių.

saulės sistemos prekybos kortelės jaunesnysis leidimas

Kvitų loterija — po m. Kada tokia loterija galėtų būti surengta Lietuvoje?

  1. Dvejetainių parinkčių globėjas
  2. Но меня удивляет отсутствие вспышек.
  3. Dvejetainis variantas metatraderyje
  4. Kaip įveikti dvejetainius variantus

Premjeras Algirdas Butkevičius dar įpusėjus kadencijai m. Iš tiesų techninės galimybės organizuoti kasos kvitų loteriją Lietuvoje atsiras kartu su šiuo metu diegiama išmaniąja apskaitos sistema dar šiemet, tačiau artėjant Seimo rinkimams bei Rimantui Šadžiui paliekant finansų ministro postą vargu ar ši Vyriausybė imsis jos organizavimo dar m.

Kaip aiškina Valstybinė mokesčių inspekcija, pagrindinis kvitų loterijų tikslas — didesnis pajamų apskaitymas: klientas reikalauja kvito, o pardavėjas ar paslaugų teikėjas privalo jį išduoti, taip apskaitydamas daugiau įvykusių sandorių ir gautų pajamų.

saulės sistemos prekybos kortelės jaunesnysis leidimas

Atliekant poveikio vertinimą daugiausia dėmesio skirta siūlomiems pagrindiniams išorės veiksmų srities pokyčiams — m. Šie pokyčiai, be kitų dalykų, susiję su kelių priemonių sujungimu į vieną plataus masto priemonę ir EPF įtraukimu į ES biudžetą. Atlikus analizę padaryta išvada, kad EPF įtraukimo į biudžetą privalumai atsvertų trūkumus, jei būtų patenkintos tam tikros išankstinės sąlygos.

Pavyzdžiui, išorės veiksmams skiriama suma neturėtų būti mažesnė nei bendra EPF ir kitoms išorės priemonėms skiriama suma, kiek įmanoma, reikėtų išlaikyti EPF lankstumą, o pagal EPF Afrikos taikos priemonę finansuojamos karinės operacijos turėtų būti tęsiamos pagal kitą į biudžetą neįtrauktą mechanizmą.

Be to, poveikio vertinime nurodyta, kad būtų galima sujungti daugumą priemonių, išskyrus tas, kurių teisinis pagrindas ar tikslai labai specifiniai.

Be kita ko, būtų galima sujungti vystomojo bendradarbiavimo finansinę priemonę, Europos plėtros fondą, Europos kaimynystės priemonę, Europos demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo priemonę, priemonę, kuria prisidedama prie stabilumo ir taikos, ir partnerystės priemonę.

Atskirai reikėtų palikti: humanitarinę pagalbą; bendros užsienio ir saugumo politikos biudžetą; dalį bendradarbiavimo branduolinės saugos srityje priemonės; užjūrio šalis ir teritorijas įskaitant Grenlandiją ; Sąjungos civilinės saugos mechanizmą; Pasirengimo narystei paramos priemonę; ES pagalbos savanorių programą; paramą Kipro turkų bendruomenei; neatidėliotinos pagalbos rezervą ir Europos taikos priemonę.

Komisija yra pažymėjusi 24 o partneriai tam pritarė per viešas konsultacijaskad galiojanti išorės finansavimo priemonių struktūra pernelyg sudėtinga. Sujungus kelias priemones į vieną plataus masto priemonę būtų galima racionalizuoti jų valdymo ir priežiūros sistemas ir taip sumažinti ES institucijoms ir valstybėms narėms tenkančią administracinę naštą.

Paprastesnė priežiūros sistema leistų atitinkamoms institucijoms geriau ir išsamiau stebėti ES išorės išlaidas. Dabar santykiams su UŠT ir susijusiems finansiniams ištekliams įskaitant programavimo ir įgyvendinimo taisykles taikomos keturios priemonės: i Užjūrio asociacijos sprendimas, ii ojo EPF reglamentas, iii Sprendimas dėl Grenlandijos ir iv Bendras įgyvendinimo reglamentas.

Siūlomas sprendimas — viena bendra priemonė, taikoma tiek politiniams aspektams, tiek konkretiems Sąjungos ir UŠT santykiams. Jame pateikiamos konkrečios nuostatos, kai tinkama, dėl santykių su Grenlandija ir į vieną ES biudžeto išlaidų kategoriją sujungiami ištekliai ir taikomos tos pačios įgyvendinimo taisyklės, taigi visa tai iš esmės atitinka Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonę, užtikrinant suderinamumą ir supaprastinimą.

Kai reikia, siūlomame sprendime bus pateiktos konkrečios supaprastintos UŠT skirtos taisykles, taip pat susijusios su programavimu. Be to, perkėlus kiek įmanoma EPF elementus, kaip antai daugiametiškumo principą, Grenlandijai taip pat bus galima taikyti dar paprastesnes ir lankstesnes procedūras. Todėl siūlomu sprendimu galiojančių priemonių rinkinio valdymo ir priežiūros struktūra bus supaprastinta. Kadangi ketinama perkelti kai kuriuos EPF elementus, kaip antai daugiametiškumo principą, į ES biudžetą, tai supaprastins galiojančias lėšų skyrimo Grenlandijai procedūras.

Galiojančio Užjūrio asociacijos sprendimo struktūra ir dauguma jo nuostatų nebus pakeistos, kai reikia, bus pabrėžtos Sąjungos santykių ir bendradarbiavimo su Grenlandija ypatybės, kaip antai tikslas išsaugoti glaudžius ir ilgalaikius Sąjungos, Grenlandijos ir Danijos ryšius; Grenlandijos geografinės ir strateginės padėties pripažinimas; dialogas politikos klausimais ir galimas bendradarbiavimas Arkties klausimais ir aprūpinimo maistu saugumas.

Atitinkamai bus išlaikyti teigiamų rezultatų turėję Sprendimo dėl Grenlandijos aspektai. Naujojo Užjūrio asociacijos sprendimo struktūra turėtų likti tokia pati kaip ir galiojančio sprendimo politiniai, su prekyba susiję ir bendradarbiavimo ramsčiai. Pagrindiniai pokyčiai būtų šie: ·siūlomame sprendime bus atsižvelgta į Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės pasitraukimą iš Europos Sąjungos ir tai, kad specialusis režimas, nustatytas SESV Ketvirtojoje dalyje, nebebus taikomas ai Britanijos UŠT; ·kalbant apie formą, atnaujinti tekstas ir jo priedai, daugiausia siekiant atsižvelgti į naujausius apmokestinimo ir prekybos teisės aktų pokyčius; ·kadangi EPF integruojamas į ES biudžetą, panaikinami galiojančio sprendimo IV ir V priedai.

Be to, į sprendimą integruojamas I priedas dėl izoliuotųjų UŠT. III priedas dėl EIB nuosavų išteklių bus panaikintas; ·bus papildytos ir atnaujintos nuostatos, atitinkančios esamą santykių su Grenlandiją padėtį pagal 3 straipsnį Tikslai, principai ir vertybės5 straipsnį Abipusiai interesai, papildomumas ir prioritetai13 straipsnį Pagrindiniai dialogo principai23 straipsnį naujas straipsnis apie žaliavas31 straipsnį Bendradarbiavimas mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje ir 35 straipsnį Visuomenės sveikata ir aprūpinimo maistu saugumas ; ·IV dalyje Finansinis bendradarbiavimas UŠT numatomas specialus saulės sistemos prekybos kortelės jaunesnysis leidimas paketas pagal biudžeto išlaidų kategoriją Nr.

Taip dvejetainių opcionų atsipirkimas nustatoma: ·bendroji nuoroda į Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonę finansiniam bendradarbiavimui pagal siūlomą sprendimą įgyvendinti.

Vis dėlto ir pagal siūlomą sprendimą toliau numatoma, kad UŠT bus taikomas konkretus ir supaprastintas programavimas; ·iš principo, UŠT taip pat ir toliau atitiks reikalavimus dalyvauti Sąjungos programose pagal kitą daugiametę finansinę programą. Jos atitiks reikalavimus dalyvauti Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonės teminėse programose ir greitojo reagavimo veiksmuose; ·konkreti nuostata priemonė sudaro Komisijai sąlygas aktyviai skatinti UŠT, AKR valstybių ir ne AKR valstybių saulės sistemos prekybos kortelės jaunesnysis leidimas teritorijų ir Sąjungos atokiausių regionų tarpregioninius projektus.

Sąjungos parama UŠT, anksčiau finansuota Europos plėtros fondo EPF lėšomis, turėtų būti finansuojama iš Sąjungos bendrojo biudžeto; 4 siekiant supaprastinti kelias išorės finansavimo priemones ir jų veikimą, santykius su visomis UŠT reikėtų pergrupuoti, pakeičiant Užjūrio asociacijos sprendimą ir Sprendimą dėl Grenlandijos vienu sprendimu; 5 partnerystė pagal šį sprendimą turėtų suteikti galimybę toliau puoselėti tvirtus Sąjungos ir visų UŠT santykius; 6 naujajame sprendime turėtų būti pabrėžiamos bendradarbiavimo su Grenlandija ypatybės, kaip antai tikslas išsaugoti glaudžius ir ilgalaikius Sąjungos, Grenlandijos ir Danijos ryšius, taip pat turėtų būti pripažįstama Grenlandijos geografinė ir strateginė padėtis, Grenlandijos ir Sąjungos dialogo politikos klausimais svarba, Sąjungos ir Grenlandijos žuvininkystės partnerystės susitarimas ir galimas bendradarbiavimas Arkties klausimais.

Kvitų loterija paskatino įregistruoti prekių ženklą

Naujasis sprendimas turėtų padėti spręsti visuotinius uždavinius, kad būtų galima parengti iniciatyvią darbotvarkę ir siekti abipusių interesų, visų pirma susijusių su didėjančiu klimato kaitos poveikiu žmogaus veiklai ir aplinkai, jūrų transportu, gamtiniais ištekliais, įskaitant žaliavas ir žuvų išteklius, taip pat su moksliniais tyrimais ir inovacijomis; 7 SESV ir jos antrinės teisės aktai nėra savaime taikomi UŠT, išskyrus kai kurias nuostatas, kuriose aiškiai nustatyta kitaip.

UŠT nėra trečiosios valstybės, tačiau jos nėra bendrosios rinkos dalis ir privalo laikytis trečiosioms valstybėms nustatytų su prekyba susijusių prievolių, visų pirma prekių kilmės taisyklių, sveikatos ir augalų sveikatos standartų bei apsaugos priemonių; 8 Sąjungos ir UŠT ypatingų santykių pobūdis kinta — nuo vystomojo bendradarbiavimo pereinama prie abipusės partnerystės UŠT darniam vystymuisi skatinti.

Be to, Sąjungos ir UŠT solidarumas turėtų būti grindžiamas jų unikaliais santykiais ir priklausymu tai pačiai Europos bendruomenei; 9  m. Jungtinių Tautų priimta Darnaus vystymosi darbotvarkė iki  m. Iš esmės pagrįsta darnaus vystymosi tikslais DVTParyžiaus susitarimu dėl klimato kaitos ir Adis Abebos veiksmų darbotvarke, Darbotvarkė iki  m. Tai yra visuotinio masto, išsami bendra veiksmų programa, taikoma tiek Sąjungai, tiek jos partnerėms.

Joje užtikrinama darnaus vystymosi ekonominių, socialinių ir su aplinka susijusių aspektų pusiausvyra ir pripažįstamos jos tikslų ir siektinų reikšmių tarpusavio sąsajos.

Darbotvarkės iki  m. Jos įgyvendinimas bus glaudžiai derinamas su kitais tarptautiniais įsipareigojimais. Klimato kaita veikia UŠT gamtinę aplinką ir kelia grėsmę jų saulės sistemos prekybos kortelės jaunesnysis leidimas vystymuisi.

Kvitų loterija paskatino įregistruoti prekių ženklą - Verslo žinios

Biologinės įvairovės ir ekosisteminių paslaugų išsaugojimo, nelaimių rizikos mažinimo, tvaraus gamtos išteklių valdymo bei tvariosios energetikos skatinimo sričių veiksmai padeda UŠT prisitaikyti prie klimato kaitos ir švelninti jos poveikį.

Asociacija turėtų būti siekiama užtikrinti, kad būtų saugoma, atkuriama ir tvariai naudojama biologinė įvairovė ir ekosisteminės paslaugos, labai svarbios siekiant darnaus vystymosi; 16 atsižvelgiant į kovos su klimato kaita svarbą ir atitinkamai laikantis Sąjungos įsipareigojimų įgyvendinti Paryžiaus susitarimą ir Jungtinių Tautų darnaus vystymosi auksinio rakto dvejetainiai variantai, šia programa bus padedama įtraukti klimato politikos veiksmus į Sąjungos politikos sritis ir pasiekti bendrąjį tikslą, kad 25 proc.

Sąjungos biudžeto išlaidų būtų skiriama su klimatu susijusiems tikslams. Atitinkami veiksmai bus nustatyti įgyvendinant programą ir dar kartą įvertinti atliekant jos laikotarpio vidurio vertinimą ir peržiūras; 17 plėtojant Sąjungos ir UŠT santykius turėtų būti pripažįstamas svarbus vaidmuo, kurį UŠT galėtų atlikti prisidėdamos prie Sąjungos įsipareigojimų pagal daugiašalius aplinkos susitarimus; 18 Sąjunga ir UŠT pripažįsta, kad švietimas ir profesinis mokymas yra ypač svarbūs UŠT darniam vystymuisi; 19 Sąjungos ir UŠT asociacijoje turėtų būti atsižvelgiama į UŠT kultūrų įvairovės ir tapatybių išsaugojimą ir padedama jo saulės sistemos prekybos kortelės jaunesnysis leidimas 20 Sąjungos ir UŠT prekyba ir su prekyba susijęs bendradarbiavimas turėtų padėti siekti darnaus ekonominio vystymosi, socialinio vystymosi ir aplinkosaugos tikslų; 21 šiuo sprendimu turėtų būti nustatytos lankstesnės prekių kilmės taisyklės, įskaitant naujas kilmės kumuliacijos galimybes.

Kumuliacija turėtų būti įmanoma ne tik su UŠT ir ekonominės partnerystės susitarimų EPS šalimis, bet, tam tikromis sąlygomis, taip pat ir produktų, kilusių iš šalių, su kuriomis Sąjunga pasirašiusi ir taiko laisvosios prekybos susitarimus, atžvilgiu, taip pat produktų, įvežamų į Sąjungą be muitų ir be kvotų pagal Sąjungos bendrąją lengvatų sistemą, atžvilgiu taip pat tam tikromis sąlygomis.

Šios sąlygos yra būtinos siekiant prekybos taisyklių apėjimo prevencijos ir užtikrinant tinkamą kumuliacijos tvarkos taikymą; 22 susijusių UŠT veiklos vykdytojų ir administracijų naudai būtina atnaujinti UŠT kilmės patvirtinimo procedūras. Taip pat reikia atitinkamai atnaujinti Sąjungos ir UŠT administracinio bendradarbiavimo nuostatas; 23 be to, būtina nustatyti pakankamai išsamias apsaugos ir priežiūros nuostatas.

Taip UŠT ir Sąjungos kompetentingoms valdžios institucijoms ir ekonominės veiklos vykdytojams būtų sudarytos galimybės laikytis aiškių ir skaidrių taisyklių bei procedūrų. Galiausiai, užtikrinti tinkamą procedūrų ir tvarkos taikymą, kad UŠT galėtų eksportuoti prekes į Sąjungą be muitų ir be kvotų, yra bendro intereso klausimas; 24 atsižvelgiant į integracijos tikslus ir į pasaulinės prekybos raidą paslaugų ir įsisteigimo srityje, būtina remti paslaugų rinkos plėtrą ir investicijų galimybes gerinant sąlygas UŠT paslaugoms ir investicijoms patekti į Sąjungos rinką.

Šiuo atžvilgiu Sąjunga turėtų siūlyti UŠT palankiausią režimą, nustatytą kitiems prekybos partneriams, taikydama visapusiškas didžiausio palankumo statuso sąlygas, ir kartu opcionų prekybos instagram UŠT lankstesnes prekybos santykių galimybes apribodama UŠT Sąjungai nustatytą režimą tuo, kas nustatyta kitoms didelio masto prekybos ekonomikos šalims; 25 Sąjungos ir UŠT bendradarbiavimas finansinių paslaugų srityje turėtų padėti kurti saugesnę, patikimesnę ir skaidresnę finansų sistemą, kuri yra svarbi didinant pasaulinį finansinį stabilumą ir remiant tvarų augimą.

Šioje srityje reikėtų siekti pereiti prie patvirtintų tarptautinių standartų ir derinti UŠT teisės aktus su Sąjungos finansinių paslaugų acquis. Reikėtų skirti pakankamai daug dėmesio UŠT saulės sistemos prekybos kortelės jaunesnysis leidimas institucijų administracinių gebėjimų stiprinimui, taip pat priežiūros srityje; 26 Sąjungos finansinė parama turėtų būti daugiausia skiriama toms sritims, kuriose ji turi didžiausią poveikį, atsižvelgiant į Sąjungos gebėjimą veikti pasauliniu mastu ir spręsti pasaulinio masto uždavinius, pavyzdžiui, susijusius su skurdo panaikinimu, darniu bei įtraukiu vystymusi arba skatinimu visame pasaulyje vadovautis demokratijos, gero valdymo, žmogaus teisių ir teisinės valstybės principais, jos ilgalaikį ir prognozuojamą įsipareigojimą bendradarbiauti paramos vystymuisi srityje ir vaidmenį derinant veiksmus su valstybėmis narėmis; 27 siekiant UŠT valdžios institucijų valdymo gebėjimų veiksmingumo, supaprastinimo ir pripažinimo, UŠT suteikti finansiniai ištekliai turėtų būti valdomi remiantis abipusės partnerystės principu.

Be to, UŠT valdžios institucijos turėtų prisiimti atsakomybę už politikos, dėl kurios šalys susitarė kaip dėl bendradarbiavimo strategijų, formavimą ir įgyvendinimą.

Programavimo ir įgyvendinimo proceso metu turėtų būti atsižvelgta į ribotus UŠT administracinius ir žmogiškuosius išteklius; 28 šiame sprendime nustatomas UŠT ir Sąjungos asociacijos finansinis paketas Užjūrio asociacijos sprendimaskuris Europos Parlamentui ir Tarybai yra svarbiausias orientacinis dydis metinės biudžeto sudarymo procedūros metu, kaip apibrėžta [ Tos taisyklės nustatytos Finansiniame reglamente ir jomis visų pirma nustatoma biudžeto nustatymo ir įgyvendinimo teikiant dotacijas, vykdant viešuosius pirkimus, teikiant apdovanojimus, taip pat netiesioginio įgyvendinimo procedūra ir numatomos finansų saulės sistemos prekybos kortelės jaunesnysis leidimas atsakomybės patikros.

Pagal SESV straipsnį priimtos taisyklės taip pat apima Sąjungos biudžeto apsaugą tais atvejais, kai esama visuotinių teisinės valstybės principo taikymo valstybėse narėse trūkumų, nes teisinės valstybės principo taikymas yra būtina patikimo finansų valdymo ir veiksmingo Sąjungos finansavimo sąlyga; 30 šiame sprendime numatytos finansavimo rūšys ir įgyvendinimo metodai turėtų būti pasirenkami pagal tai, ar jais galima pasiekti konkrečius veiksmų tikslus ir užtikrinti rezultatus, visų pirma atsižvelgiant į kontrolės išlaidas, administracinę naštą ir numatomą reikalavimų nesilaikymo riziką.

Taip pat turėtų būti atsižvelgiama į fiksuotųjų sumų, fiksuotųjų normų ir vieneto įkainių naudojimo galimybes ir į su išlaidomis nesusijusį finansavimą, kaip nurodyta Finansinio reglamento straipsnio 1 dalyje; 31 Sąjunga turėtų siekti kuo efektyviau naudoti turimus išteklius, kad jos išorės veiksmų poveikis būtų optimalus.

Tai turėtų būti pasiekta užtikrinus Sąjungos išorės veiksmų finansavimo priemonių suderinamumą bei papildomumą, taip pat kuriant kitų Sąjungos politikos sričių ir programų sinergiją.

Vienas iš šių prioritetų — Tarybos sprendimas dėl užjūrio šalių bei teritorijų ir Europos Sąjungos asociacijos ir Europos Sąjungos ir Grenlandijos bei Danijos Karalystės santykių.

Kad bendrų intervencinių priemonių poveikis siekiant bendro tikslo būtų kuo didesnis, šiuo sprendimu turėtų būti leidžiama kartu naudoti ir kitų Sąjungos programų finansavimą, jei įnašais nekompensuojamos tos pačios išlaidos; 32 kai reikia, įgyvendinant bendradarbiavimo nuostatas ir atitinkamai užtikrinant įvairių priemonių valdymo suderinamumą, šiame sprendime turėtų būti pateikiamos nuorodos į [KVTBP reglamentą] Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonę ; 33 siekiant atsižvelgti į muitų bei prekybos teisės aktų raidą ir pokyčius, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus dėl II, III ir IV priedų turinio, kad Komisija galėtų atsižvelgti į šiuos pokyčius šiame sprendime.

Remiantis  m. Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros 33 22 ir 23 dalimis, šią programą reikia vertinti remiantis informacija, surinkta pagal konkrečius stebėsenos reikalavimus, tačiau reikia vengti pernelyg didelio reglamentavimo ir administracinės naštos, ypač tenkančios valstybėms narėms.

Kai tinkama, šie reikalavimai gali apimti išmatuojamus rodiklius, pagal kuriuos vertinamas praktinis programos poveikis. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis  m. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros 34 nustatytais principais.

Komisija turėtų užtikrinti, kad šis sprendimas būtų įgyvendinamas remiantis tame sprendime numatytu EIVT vaidmeniu; 35 siekiant užtikrinti vienodas šio sprendimo II priedo 10 straipsnio 6 dalies ir saulės sistemos prekybos kortelės jaunesnysis leidimas straipsnio 8 dalies, III priedo 2 straipsnio ir IV priedo 5 ir 6 straipsnių įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Pagal Finansinį reglamentą bet kuris asmuo arba subjektas, gaunantis Sąjungos lėšas, turi visapusiškai bendradarbiaudamas siekti apsaugoti Sąjungos finansinius interesus, suteikti būtinas teises ir prieigą Komisijai, OLAF, Europos prokuratūrai ir Europos Audito Rūmams ir užtikrinti, kad visos Sąjungos lėšų naudojimo procese dalyvaujančios trečiosios šalys suteiktų lygiavertes teises.

Šiuo sprendimu nustatoma užjūrio šalių bei teritorijų UŠT ir Europos Sąjungos asociacija toliau — asociacija yra SESV straipsniu pagrįsta partnerystė, kurios tikslas — remti darnų UŠT vystymąsi ir skatinti Sąjungos vertybių ir standartų įtvirtinimą platesniu pasauliniu mastu. Asociacijos partnerės yra Sąjunga, UŠT ir valstybės narės, su kuriomis jos yra susijusios.

Šio sprendimo 73 straipsnyje taip pat nustatoma asociacijos su visomis UŠT finansavimo programa — m. Jame nustatomi programos tikslai, Sąjungos finansavimo formos ir tokio finansavimo teikimo taisyklės, kaip nurodyta šio sprendimo I priede.

Больше всего Бенджи любил "Гадкого утенка" и целиком прочел эту сказку восхищенным матери и учительнице, сидевшей неподалеку. Когда несчастный утенок превратился в прекрасного лебедя, в голосе молодого человека послышалось искреннее и неподдельное волнение. - Я очень горда тобой, мой дорогой, - проговорила Николь, когда Бенджи закончил читать, и утерла слезы с уголков глаз. - Спасибо тебе, Наи, - сказала она подруге.

Sąjungos ir UŠT asociacija pagrįsta bendrais UŠT, valstybių narių, su kuriomis jos yra susijusios, ir Sąjungos tikslais, principais ir vertybėmis.

Partnerės pripažįsta viena kitos teisę nustatyti savo darnaus vystymosi politiką ir prioritetus, nacionalinį aplinkos ir darbo jėgos apsaugos lygį ir atitinkamai priimti arba keisti susijusius įstatymus ir politiką nuosekliai vykdant įsipareigojimą laikytis tarptautiniu mastu pripažintų standartų ir susitarimų.

Tai darydamos jos stengiasi užtikrinti aukštą aplinkos apsaugos ir darbo jėgos apsaugos lygį.

Įgyvendindamos šį sprendimą partnerės vadovaujasi skaidrumo bei subsidiarumo principais ir veiksmingumo poreikiu, taip pat sprendžia trijų UŠT darnaus vystymosi ramsčių — ekonominio vystymosi, socialinio vystymosi ir aplinkos apsaugos — saulės sistemos prekybos kortelės jaunesnysis leidimas.

Bendrasis šio sprendimo tikslas — skatinti UŠT ekonominį ir socialinį vystymąsi bei įtvirtinti glaudžius UŠT ir Sąjungos kaip visumos ekonominius santykius. Asociacija šio bendrojo tikslo siekiama stiprinant UŠT konkurencingumą, didinant UŠT atsparumą, mažinant jų ekonomikos ir aplinkos pažeidžiamumą ir skatinant jų ir kitų partnerių bendradarbiavimą.

Remiantis ES sutarties 3 straipsnio 5 dalimi ir 21 straipsniu, konkretūs šio sprendimo tikslai yra: a skatinti ir remti bendradarbiavimą su UŠT, b remti Grenlandiją ir bendradarbiauti su ja, sprendžiant pagrindinius jai kylančius uždavinius, kaip antai išsilavinimo lygio kėlimo, ir padėti stiprinti Grenlandijos administracinius gebėjimus formuoti ir įgyvendinti nacionalinę politiką.

Siekiant šių tikslų asociacija grindžiama pagrindiniais laisvės, demokratijos, žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių, teisinės valstybės, viršijančių rodiklių valdymo ir darnaus vystymosi principais, kurie yra bendri UŠT ir valstybėms narėms, su kuriomis jos yra susijusios.

Asociacija yra dialogo politikos klausimais ir bendradarbiavimo abipusio intereso klausimais sistema. Pirmenybė teikiama bendradarbiavimui abipusio intereso srityse, kaip antai: a UŠT ekonomikos įvairinimas, įskaitant jų tolesnę integraciją į pasaulio ir regioninę ekonomiką; konkrečiai Grenlandijos atveju — poreikis gerinti jos darbo jėgus įgūdžius; b žaliosios ir mėlynosios ekonomikos skatinimas; c tvarus gamtos išteklių valdymas, įskaitant biologinės įvairovės ir ekosisteminių paslaugų išsaugojimą ir tvarų naudojimą; d klimato kaitos švelninimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos poveikio; e nelaimių rizikos mažinimo skatinimas; f mokslinių tyrimų, inovacijų ir mokslinio bendradarbiavimo veiklos skatinimas; g UŠT, jų kaimynų ir kitų partnerių socialinių, kultūrinių ir ekonominių mainų skatinimas; h Arkties klausimai.

Bendradarbiavimu abipusio intereso srityse siekiama skatinti UŠT savarankiškumą ir UŠT gebėjimų formuoti, įgyvendinti ir stebėti strategijas bei politiką 2 dalyje nurodytose srityse, ugdymą. Siekdamos stiprinti tarpusavio santykius, Sąjunga ir UŠT deda pastangas, kad informuotų savo piliečius apie asociaciją, visų pirma skatindamos UŠT valdžios institucijų, akademinės bendruomenės, pilietinės visuomenės ir verslininkų ir jų dialogo partnerių Sąjungoje ryšius ir bendradarbiavimą.

UŠT deda pastangas stiprinti ir populiarinti savo santykius su Sąjunga kaip visuma. Valstybės narės remia šias pastangas. Atsižvelgiant į šio sprendimo 3 straipsnį, asociacijos tikslas yra remti UŠT pastangas dalyvauti atitinkamose tarptautinėse, regioninėse ir arba subregioninėse bendradarbiavimo iniciatyvose, taip pat regioniniuose arba subregioniniuose integracijos procesuose, laikantis savo siekių ir kompetentingų UŠT valdžios institucijų apibrėžtų tikslų ir prioritetų.

Siekdamos to tikslo Sąjunga ir UŠT gali keistis informacija ir geriausios praktikos pavyzdžiais ar užmegzti kitokį glaudų bendradarbiavimą ir koordinuoti veiksmus su kitais partneriais, atsižvelgdamos į UŠT dalyvavimą regioninių ir tarptautinių organizacijų veikloje, kai reikia, sudarius tarptautinius susitarimus.

Siekdama šio tikslo Sąjunga tobulina atitinkamų Sąjungos programų koordinavimą ir sinergiją. Sąjunga taip pat siekia įtraukti UŠT į savo dialogą su jų kaimyninėmis šalimis, nepriklausomai nuo to, ar jos yra AKR valstybės ar teritorijos, ar ne, ir su atokiausiais regionais, kai tinkama.

saulės sistemos prekybos kortelės jaunesnysis leidimas

Remiant UŠT dalyvavimą atitinkamų regioninės integracijos organizacijų veikloje visų pirma skiriama dėmesio: a atitinkamų regioninių organizacijų ir institucijų, kurių narės yra UŠT, gebėjimų stiprinimui; b regioninėms arba subregioninėms iniciatyvoms, kaip antai sektorių reformos politikos, susijusios su šio sprendimo II ir III dalyse nurodytomis bendradarbiavimo sritimis, įgyvendinimui; c UŠT informuotumui ir žinioms apie regioninės integracijos procesų poveikį skirtingose vietovėse; d UŠT dalyvavimui regioninės integracijos organizacijų vykdomoje regioninių rinkų plėtroje; e UŠT ir jų kaimynių tarpvalstybinėms investicijoms.

Asociacija atsižvelgiama į UŠT ekonominės raidos įvairovę ir skirtingus gebėjimus visapusiškai pasinaudoti 7 straipsnyje nurodytu regioniniu bendradarbiavimu ir regionine integracija. Izoliuotosioms UŠT nustatomas specialus režimas. Tam, kad izoliuotosios Saulės sistemos prekybos kortelės jaunesnysis leidimas galėtų įveikti struktūrines ir kitokias vystymosi kliūtis, šiuo specialiu režimu, inter alia, nustatant finansinės paramos dydį ir su ja susijusias sąlygas, atsižvelgiama į jų konkrečius sunkumus.

Asociacija yra grindžiama UŠT ir valstybių narių, su kuriomis jos susijusios, ir Komisijos, ir, kai tinkama, Europos investicijų banko EIB plataus masto dialogu ir konsultacijomis abipusio intereso klausimais. Kai tinkama, UŠT rengia dialogą ir konsultacijas su valdžios institucijomis ir įstaigomis, kaip antai: a kompetentingomis vietos ir kitomis valdžios institucijomis; b ekonominiais ir socialiniais partneriais; c bet kuriomis kitomis atitinkamomis įstaigomis, atstovaujančioms pilietinei visuomenei, kaip antai aplinkosaugos partneriais, nevyriausybinėmis organizacijomis ir įstaigomis, atsakingoms už moterų ir vyrų lygybės skatinimą.

Pasak jo, šiuo metu organizuojama techninė projekto pusė, registruojamas prekių ženklas Valstybiniame patentų biure, o informacinė kvitų loterijos platforma į gyvenimą bus paleista maždaug po trijų mėnesių.