Energijos išteklių biržos dalyvis — asmuo, šio įstatymo nustatyta tvarka prekiaujantis energijos išteklių biržoje. Be to, poliškumas kintamos srovės grandinėse kinta — 50 kartų per sekundę.

prekybos meškų spąstais strategija

Šis įstatymas taikomas prekybai energijos ištekliais tiek, kiek to nereglamentuoja Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas toliau — Elektros energetikos įstatymasLietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymas toliau — Gamtinių dujų įstatymasLietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas toliau — Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymasLietuvos Respublikos naftos produktų ir naftos valstybės atsargų įstatymas toliau — Naftos produktų ir naftos valstybės atsargų įstatymas ir ar prekybos energija valdymo sistema įstatymai, nustatantys specialiuosius reikalavimus prekybai energija ar energijos ištekliais.

Energetikos įmonėms įsigyjant energijos išteklius elektros ir ar šilumos energijai gaminti, šiame įstatyme ir jo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose reglamentuojamam energijos išteklių, skirtų elektros ir ar šilumos energijai gaminti, įsigijimo energijos išteklių biržoje būdui turi būti teikiama pirmenybė prieš kitus teisės aktuose numatytus energijos išteklių įsigijimo būdus.

swansea universiteto tyrimų strategija

Kiti teisės aktuose numatyti energijos išteklių įsigijimo būdai taikytini tada, kai tais būdais įsigyti energijos išteklių, skirtų elektros ir ar šilumos energijai gaminti, yra ekonomiškai naudingiau arba įstatymai nustato energetikos įmonėms privalomus vykdyti reikalavimus dėl energijos išteklių įsigijimo šaltinio ir ar būdo.

Pagrindinės šio įstatymo sąvokos 1.

Prekybos energija rizikos valdymo sistema. Prekybos energija rizikos valdymo sistemos

Energijos išteklių birža — centralizuota prekybos energijos ištekliais sistema, kurioje šio įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės prekybos energija valdymo sistema nustatyta tvarka centralizuotai prekiaujama biokuru ir naftos produktų atsargomis, prekiaujama gamtinėmis dujomis ir pagalbiniais apsaugos nuo energijos kainų svyravimo instrumentais.

Energijos išteklių biržos dalyvis — asmuo, šio įstatymo nustatyta tvarka prekiaujantis energijos išteklių biržoje.

psichologinio lygio prekybos strategija

Energijos išteklių biržos duomenų valdymo sistema — prekybos energijos išteklių biržoje duomenų valdymo sistema, prieinama energijos išteklių biržos dalyviams Energijos išteklių biržos reglamente ir energijos išteklių biržos duomenų valdymo sistemos naudotojo sutartyje nustatyta tvarka.

Energijos išteklių biržos operatoriaus informacinė sistema — viešas energijos išteklių biržos informacijos portalas, kuriame teikiama informacija yra prieinama visiems suinteresuotiems asmenims ir visuomenei. Energijos išteklių biržos operatorius — asmuo, šio įstatymo nustatyta tvarka organizuojantis prekybą energijos ištekliais, prekybos energija valdymo sistema energijos išteklių biržą ir turintis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos išduotą energijos išteklių biržos operatoriaus licenciją.

Energijos išteklių rinka — asmenų, išgaunančių, gaminančių, paruošiančių, transportuojančių, persiunčiančių, tiekiančių energijos išteklius ir ar prekiaujančių energijos ištekliais, santykių visuma. Energijos išteklių rinkos dalyvis — energetikos įmonė, perkanti ir ar parduodanti energijos išteklius, ar kitas asmuo, disponuojantis energijos ištekliais ar siekiantis jų įsigyti.

Pagalbinis apsaugos nuo energijos kainų svyravimo instrumentas toliau — pagalbinis instrumentas — priemonė, skirta užtikrinti elektros energijos ir gamtinių dujų rinkos dalyvių apsaugą nuo galimų elektros energijos ar gamtinių dujų kainų svyravimų biržose ateities, pasirinkimo, išankstinis, apsikeitimo sandoris ar kita priemonė.