TadasT Gali būti, kaip tik dabar gera proga su nuolaida apsipirkti? Turi būti sudarytas kolegijų narių sąrašas, kuris padėtų parinkti kolegijų narius. Ar dar turi šansų atsitiesti ir naujų rekordų? Nuo PPO sutarties įsigaliojimo dienos ir iki anksčiau paminėto laikotarpio pabaigos išimtys, išvardytos Priede dėl II straipsnio išimčių, ir kurios yra sąlyginės kitų dalyvių prisiimtų įsipareigojimų ar išimčių atžvilgiu, nebus taikomos. Greičiausiai smigs ir toliau žemyn?

cara bermain dvejetainis variantas skirtas pemulai

Eksporto subsidijos, atleidimas nuo mokesčių ir lengvatinis eksporto finansavimas Laisvosios prekybos zonos, įskaitant ir neapmuitinamą gamybą Eksporto apribojimai, įskaitant savanoriškus eksporto apribojimus ir reguliarius susitarimus dėl rinkodaros Kita Vyriausybės parama, įskaitant subsidijas, atleidimus nuo mokesčių Valstybinės prekybos įmonių vaidmuo Su importu ir eksportu susijusi užsienio valiutos keitimo daugiašalės prekybos sistemai pakenkti Vyriausybės įgalioti natūriniai prekių mainai Kiekviena kita priemonė, numatyta daugiašalėse prekybos sutartyse, esančiose PPO sutarties 1A priede [1] Šis sąrašas nepakeičia notifikavimui taikomų reikalavimų, išdėstytų daugiašalėse prekybos sutartyse, kurios nurodytos PPO sutarties 1A priede, arba, kur taikytina, keliašalėse prekybos sutartyse, kurios nurodytos PPO sutarties 4 priede.

Ministrai pripažįsta, kad Urugvajaus raundo rezultatų pažangus įgyvendinimas, atnešdamas naudą visiems dalyviams, sudarys vis didesnes galimybes prekybos plėtimuisi ir ekonomikos augimui. Ministrai pripažįsta, kad, vykdant reformų programą, kuri skatina didesnį prekybos žemės ūkio produktais liberalizavimą, mažiausiai išsivysčiusios šalys ir tik maisto produktus importuojančios besivystančios šalys gali patirti neigiamų padarinių, — t.

Dėl to ministrai susitaria įdiegti atitinkamus mechanizmus, kurie užtikrintų, kad Urugvajaus raundo rezultatų įgyvendinimas prekybos žemės ūkio produktais srityje nedarytų neigiamo poveikio gaunant tokią pagalbą maisto produktais, kuri yra pakankama toliau teikiant paramą, kuri patenkintų besivystančių šalių, ypač mažiausiai išsivysčiusių šalių ir tik maisto produktus importuojančių šalių, maisto poreikius.

Toliau ministrai susitaria užtikrinti, kad bet kokioje sutartyje, susijusioje su žemės ūkio eksporto kreditais, būtų atitinkama nuostata, reglamentuojanti išskirtinį statusą, palankų mažiausiai išsivysčiusioms šalims ir tik maisto produktus importuojančioms besivystančioms šalims. Ministrai pripažįsta, kad dėl Urugvajaus raundo kai kurios besivystančios šalys, finansuodamos įprastinį komercinį importą, gali patirti trumpalaikių sunkumų ir kad šioms šalims iš tarptautinių finansinių institucijų reikia leisti gauti lėšų pagal esamus finansinius mechanizmus arba tokius finansinius mechanizmus, kurie gali būti nustatyti persitvarkymo programų kontekste, siekiant išspręsti tuos finansinius sunkumus.

daugiašalės prekybos sistemai pakenkti

Nuorodos kopijavimas

Šio Nutarimo nuostatos bus nuolatos peržiūrimos Ministrų konferencijoje, o šio Nutarimo tolesnę eigą stebės atitinkamai Žemės ūkio komitetas. GATT sekretoriatas skubiai išplatins šias notifikacijas kitiems dalyviams susipažinti.

O kai bus įsteigtas Tekstilės kontrolės komitetas, jam bus pateikiamos šios notifikacijos tuo tikslu, kuris numatytas Sutarties dėl tekstilės ir aprangos 2 straipsnio 21 dalyje. Diskusijai palengvinti Sekretoriatas pateikia visų Kodeksą priėmusių standartizacijos institucijų arba organizacijų sąrašą su išvardytomis kiekvienai organizacijai priklausančiomis valstybėmis narėmis, taip pat sąrašą tų standartizacijos institucijų arba organizacijų, kurios po paskutinio peržiūrėjimo priėmė Kodeksą arba jo atsisakė.

Smilkalų gamyba iš lietuviškų žolelių ir vaistažolių

Kai, pateikus deklaraciją, muitinės tarnyba turi pagrindą abejoti dokumentų arba juose esančių duomenų, patvirtinančių deklaraciją, teisingumu arba tikslumu, muitinės tarnyba gali importuotojo paprašyti pateikti išsamesnius paaiškinimus, įskaitant dokumentus ar kitokius patvirtinimus, kad deklaruojama vertė atspindi visą už importuojamas prekes faktiškai sumokėtą ar mokėtiną sumą, nustatytą pagal 8 straipsnio nuostatas.

Jeigu, gavus šią informaciją arba nesulaukus atsakymo, muitinės tarnybai ir toliau išlieka pagrįstų abejonių dėl deklaruojamos vertės teisingumo ar tikslumo, atsižvelgiant į 11 straipsnio nuostatas galima teigti, kad importuojamų prekių muitinė vertė negali būti nustatyta pagal 1 straipsnio nuostatas. Prieš daugiašalės prekybos sistemai pakenkti galutinį sprendimą, muitinės tarnyba paaiškina importuotojui raštu, jeigu taip reikalaujamakodėl abejoja dokumentų ar atskirų juose pateiktų duomenų teisingumu ar tikslumu, ir turi suteikti importuotojui deramą galimybę atsakyti.

Priėmusi galutinį sprendimą, muitinės tarnyba raštu praneša importuotojui apie daugiašalės prekybos sistemai pakenkti sprendimą bei to sprendimo pagrindą.

Taikant Sutartį yra visiškai priimtina, kad viena valstybė narė abipusiškai priimtino susitarimo pagrindu padeda kitai valstybei narei. I Tais atvejais, kai besivystanti šalis prašo išlygos, kad jai, laikantis III priedo 2 dalies nuostatų, būtų palikta teisė turėti oficialiai nustatytas minimalias vertes, ir pateikia tam svarius argumentus, Komitetas prašymui dėl daugiašalės prekybos sistemai pakenkti išlygos taiko "geranoriškumo principą".

Atviros palūkanų prekybos sistema

Pritarus taikyti tokią išlygą, III priedo 2 dalyje minimos nuostatos bus taikomos tik nuodugniai išnagrinėjus besivystančios šalies vystymąsi bei jos finansinius ir prekybinius poreikius.

Daugelis besivystančių šalių nerimauja, kad problemų gali iškilti tada, kai vertinamas pavienių agentų, pavienių didmeninių importuotojų ir pavienių koncesininkų importas.

Eksporto subsidijos, atleidimas nuo mokesčių ir lengvatinis eksporto finansavimas Laisvosios prekybos zonos, įskaitant ir neapmuitinamą gamybą Eksporto apribojimai, įskaitant savanoriškus eksporto apribojimus ir reguliarius susitarimus dėl rinkodaros Kita Vyriausybės parama, įskaitant subsidijas, atleidimus nuo mokesčių Valstybinės prekybos įmonių vaidmuo Su importu ir eksportu susijusi užsienio valiutos keitimo kontrolė Vyriausybės įgalioti natūriniai prekių mainai Kiekviena kita priemonė, numatyta daugiašalėse prekybos sutartyse, esančiose PPO sutarties 1A priede [1] Šis sąrašas nepakeičia notifikavimui taikomų reikalavimų, išdėstytų daugiašalėse prekybos sutartyse, kurios nurodytos PPO sutarties 1A priede, arba, kur taikytina, keliašalėse prekybos sutartyse, kurios nurodytos PPO sutarties 4 priede. Ministrai pripažįsta, kad Urugvajaus raundo rezultatų pažangus įgyvendinimas, atnešdamas naudą visiems dalyviams, sudarys vis didesnes galimybes prekybos plėtimuisi ir ekonomikos augimui.

Pagal 20 straipsnio 1 dalį besivystančios valstybės narės, prieš paduodamos prašymą prisijungti prie Sutarties, gali pasinaudoti penkerių metų atidėjimo laikotarpiu. Šia prasme besivystančios valstybės narės, pasinaudodamos tokia nuostata, gali per paminėtą laikotarpį atlikti atitinkamus tyrimus ir imtis tokių veiksmų, kurie pagreitintų šių šalių prisijungimą.

Atsižvelgdamas į tai, Komitetas rekomenduoja, kad Muitinių bendradarbiavimo taryba CCClaikantis II priedo nuostatų, padėtų besivystančioms valstybėms narėms suformuluoti ir atlikti studijas arba tyrimus tose srityse, kurios yra identifikuotos kaip labiausiai problemiškos, tarp jų ir pavienių agentų, pavienių didmeninių importuotojų bei pavienių koncesininkų importo tyrimus.

Paslaugų daugiašalės prekybos sistemai pakenkti taryba, veikdama laikantis XXIV straipsnio ir siekdama pagreitinti Bendrojo susitarimo dėl paslaugų prekybos veikimą bei paspartinti Susitarimo tikslų įgyvendinimą, nutaria: 1. Visos papildomos struktūros, kurias Taryba gali įsteigti, Tarybai atsiskaito kiekvienais metais, o jeigu reikia — ir dažniau.

Kiekviena tokia struktūra nustato savo pačios reglamentą ir gali atitinkamai sukurti savo pačios papildomas struktūras. Kiekvieno daugiašalės prekybos sistemai pakenkti komitetas vykdo jam Tarybos priskirtas funkcijas ir sudaro valstybėms narėms sąlygas konsultuotis visais su paslaugų prekyba susijusiais atitinkamo sektoriaus klausimais bei sektoriaus priedų, su kuriais tas sektorius gali būti susijęs, veikimo klausimais. Įsteigiamas finansinių paslaugų prekybos komitetas, kuris vykdys šio sprendimo 2 dalyje išdėstytas funkcijas.

Paslaugų prekybos taryba, atkreipdama dėmesį į specifinį įsipareigojimų pobūdį ir konkrečius Susitarimo ir paslaugų prekybos įsipareigojimus, atsižvelgdama į ginčų sprendimą pagal XXII ir XXIII straipsnius, nutaria, kad: 1.

Turi būti sudarytas kolegijų narių sąrašas, kuris padėtų parinkti kolegijų narius. Tuo tikslu valstybės narės gali siūlyti į sąrašą įtraukti asmenis, turinčius šio sprendimo 3 dalyje apibūdintą kvalifikaciją, ir pateikia jų curriculum vitae, nurodydamos, jeigu įmanoma, jų darbo konkrečiame sektoriuje patirtį.

Kolegijos turi būti sudarytos iš aukštos kvalifikacijos asmenų, dirbančių Vyriausybinėse ir arba nevyriausybinėse struktūrose ir turinčių su Bendruoju susitarimu dėl paslaugų prekybos susijusią ir arba paslaugų prekybos patirtį, kartu ir su tuo susijusią darbo su įstatymais patirtį. Kolegijų nariai dirba kaip individualūs asmenys, o ne kaip Vyriausybės ar organizacijos atstovai. Kolegijos posėdžiuose, nagrinėjančiuose ginčus, susijusius su atskirų sektorių reikalais, dalyvauja konkrečių sektorių, dėl kurių iškilo ginčas, ekspertai.

Sekretoriatas, pasitardamas su Tarybos pirmininku, tvarko sąrašą ir nustato jo administravimo tvarką. Paslaugų prekybos taryba, pripažindama, kad priemonės, reikalingos apsaugoti aplinką, gali prieštarauti Susitarimo nuostatoms; pažymėdama, jog paprastai priemonių, reikalingų apsaugoti aplinką, tikslas — žmonių, gyvūnų ar augalų gyvybės ar sveikatos apsauga, nemano, kad reikia papildomų nuostatų nei tos, kuri išdėstyta XIV straipsnio b punkte, nutaria: 1. Siekiant nustatyti, ar reikia kokių nors Susitarimo XIV straipsnio pakeitimų, kad būtų atsižvelgta į tokias priemones, prašyti dėl Prekybos ir aplinkos apsaugos komiteto išnagrinėti ir drauge su rekomendacijomis, jei tokių yra, pranešti apie prekybos paslaugų bei aplinkos santykį ir apie tolygų jų vystymąsi.

Kriptovaliuta mokantis prekiauti

Komitetas taip pat patikrina tarpvyriausybinių susitarimų dėl aplinkos apsaugos tinkamumą ir jų ryšį su Susitarimu. Įsigaliojus Sutarčiai, kuria įsteigiama Pasaulio prekybos organizacija, Komitetas už savo darbo rezultatus atsiskaito pirmajai kas dveji metai vyksiančiai Ministrų Konferencijai.

Derybos dėl tolesnio fizinių asmenų judėjimo, siekiant teikti paslaugas, liberalizavimo tęsiamos ir po Urugvajaus raundo užbaigimo siekiant, kad pagal Bendrąjį susitarimą dėl paslaugų prekybos dalyviai prisiimtų griežtesnius įsipareigojimus. Deryboms vesti sudaroma derybų grupė dėl fizinių asmenų judėjimo. Ši grupė nustato savo reglamentą ir periodiškai atsiskaito Paslaugų prekybos tarybai.

Ar norite Seimo, prezidento, savivaldos rinkimuose balsuoti internetu?

Derybų grupė ne vėliau kaip m. Ji turi užbaigti tokias derybas ir pateikti baigiamąjį raportą ne vėliau, kaip praėjus šešiems mėnesiams po Sutarties, kuria įsteigiama Pasaulio prekybos organizacija, įsigaliojimo.

cara bermain dvejetainis variantas bagi pemula

Tokiose derybose prisiimami įsipareigojimai turi būti įtraukti į valstybių narių paslaugų įsipareigojimų daugiašalės prekybos sistemai pakenkti. Pasibaigus ne ilgesniam kaip šešių mėnesių laikotarpiui po PPO sutarties įsigaliojimo dienos, valstybės narės gali nevaržomai tobulinti, keisti ar atšaukti visus ar dalį savo šio sektoriaus įsipareigojimų, nepasiūlydamos kompensacijų, nepaisydamos Bendrojo susitarimo dėl paslaugų prekybos XXI straipsnio nuostatų.

Tuo pačiu metu valstybės narės, nepaisydamos Priedo dėl II straipsnio išimčių nuostatų, galutinai nustato savo pozicijas dėl didžiausio palankumo režimo taikomų išimčių šiame sektoriuje. Nuo PPO sutarties įsigaliojimo dienos ir iki anksčiau paminėto laikotarpio pabaigos išimtys, išvardytos Priede dėl II straipsnio išimčių, ir kurios yra sąlyginės kitų dalyvių prisiimtų įsipareigojimų ar išimčių atžvilgiu, nebus taikomos.

Finansinių paslaugų prekybos komitetas kontroliuoja bet kurių derybų, vedamų pagal šio Nutarimo sąlygas, pažangą ir ne vėliau kaip praėjus keturiems mėnesiams po PPO sutarties įsigaliojimo dienos atsiskaito Paslaugų prekybos tarybai.

Daugiašalės prekybos sistemai pakenkti

Derybos jūrų transporto paslaugų sektoriuje turi būti pradėtos savanoriškai remiantis Bendruoju susitarimu dėl paslaugų prekybos. Tokios derybos turi būti visapusiškos, jos turi laikytis tarptautinių pervežimų, pagalbinių paslaugų ir uostų prieinamumo bei panaudojimo srityje priimtų įsipareigojimų ir per tam tikrą nustatytą laikotarpį siekti apribojimų panaikinimo. DGJTP periodiškai atsiskaito už derybose pasiektą pažangą.

Derybos derybų grupėje turi būti atviros visoms pareiškusioms savo ketinimą jose dalyvauti Vyriausybėms ir Europos Daugiašalės prekybos sistemai pakenkti. Vėlesnės notifikacijos dėl ketinimo dalyvauti derybose turi būti siunčiamos PPO sutarties depozitarui.

DGJTP pirmąją derybų sesiją surengia ne vėliau kaip m. Ji užbaigia šias derybas ir pateikia baigiamąjį raportą ne vėliau kaip m. Tol, kol nepabaigiamos derybos, II straipsnio ir priedo dėl II straipsnio išimčių 1 ir 2 dalių taikymas šiam sektoriui yra sustabdomas ir dėl daugiašalės prekybos sistemai pakenkti iš didžiausio palankumo režimo išimtis vardyti nebūtina.

Pasibaigus deryboms, valstybės narės, nepaisydamos Susitarimo XXI straipsnio, gali nevaržomai tobulinti, keisti ar atšaukti bet kuriuos Urugvajaus raundo metu prisiimtus šio sektoriaus įsipareigojimus, nepasiūlydamos jokių kompensacijų. Tuo pačiu metu valstybės narės, nepaisydamos Priedo dėl II straipsnio išimčių nuostatų, galutinai nustato savo didžiausio palankumo režimo išimčių šiame sektoriuje pozicijas.

Jeigu derybos būtų nesėkmingos, Paslaugų prekybos taryba nusprendžia, ar tęsti toliau derybas pagal šį mandatą.

prekyba elektros galimybėmis

Visi derybose prisiimti įsipareigojimai, tarp jų ir jų įsigaliojimo data, turi būti įtraukti į Įsipareigojimų paslaugų sąrašus, pridėtus prie Bendrojo susitarimo dėl paslaugų prekybos, ir jiems galioja visos šio Susitarimo nuostatos.

Susitariama, kad nedelsiant pradėdamos derybas ir tęsdamos jas tol, kol pagal šio Nutarimo 4 dalį nustatoma įgyvendinimo data, dalyvaujančios šalys netaiko jokių priemonių, kurios veiktų jūrų transporto paslaugų prekybą, išskyrus tuos atvejus, kai reaguojama į kitų šalių taikomas priemones, bei turint tikslą išlaikyti ar padidinti laisvę teikti jūrų tigrų prekybos sistema paslaugas, ir nesiima jokių priemonių, kurios sustiprintų jų derybinę padėtį ir daugiašalės prekybos sistemai pakenkti joms papildomų svertų.

Bet kuri dalyvaujanti šalis gali atkreipti DGJTP dėmesį į bet kurį veiksmą ar pasižadėjimų nevykdymą, kurie, jos manymu, yra svarbūs šio Nutarimo 7 dalies įgyvendinimui. Derybos turi būti pradėtos savanoriškai, siekiant vis labiau liberalizuoti prekybą telekomunikacijų perdavimo tinklais ir paslaugas toliau tekste vadinamus pagrindinėmis telekomunikacijomis Bendrojo susitarimo dėl paslaugų prekybos sistemoje.

Kad daugiašalės prekybos sistemai pakenkti pakenkta užsidirbkite pinigų internetu naudodamiesi dvejetainiais opcionais baigčiai, jos savo apimtimi turi būti išsamios ir viską apimančios, a priori neišskiriant nė vienų pagrindinių telekomunikacijų. Šio mandato vykdymui įkuriama derybų dėl pagrindinių telekomunikacijų klausimų grupė toliau tekste vadinama DGPT.

DGPT periodiškai informuoja apie šių derybų pažangą. Vėlesnės notifikacijos dėl ketinimo dalyvauti turi būti siunčiamos Sutarties, kuria įsteigiama Pasaulio prekybos organizacija, depozitarui. DGPT pirmąją derybų sesiją surengia ne vėliau kaip m. Ji užbaigia šias derybas ir pateikia baigiamąjį raportą ne vėliau kaip iki m. Baigiamajame DGPT raporte nurodoma šių derybų rezultatų įgyvendinimo data.

Kriptovaliuta dauguma prekiauja

Visi derybose prisiimti įsipareigojimai, įskaitant jų įsigaliojimo datą, turi būti įtraukti į Įsipareigojimų paslaugų sąrašus, pridėtus prie Bendrojo susitarimo dėl paslaugų prekybos, ir jiems galioja visos šio Susitarimo nuostatos.

Susitariama, daugiašalės prekybos sistemai pakenkti nedelsiant pradėdamos derybas ir tęsdamos jas tol, kol pagal šio Nutarimo 5 dalį nustatoma įgyvendinimo data, dalyvaujančios šalys netaiko jokių priemonių, kurios taip veiktų pagrindinių telekomunikacijų paslaugų prekybą, kad sustiprintų savo derybinę padėtį ir įgautų papildomų svertų.

Susitariama, kad ši nuostata nekliudys sudaryti komercinius ir valstybinius susitarimus dėl pagrindinių telekomunikacijų paslaugų teikimo. Bet kuri dalyvaujanti šalis gali atkreipti DGPT dėmesį į bet kurį veiksmą ar neveikimą, kurie, jos manymu, yra svarbūs šio Nutarimo 7 dalies įgyvendinimui. Paslaugų prekybos taryba, pripažindama įstatyminių priemonių, susijusių su profesine kvalifikacija, techniniais standartais ir licencijavimu, poveikį profesinių paslaugų prekybos plėtojimui; norėdama nustatyti daugiašalę tvarką, daugiašalės prekybos sistemai pakenkti užtikrintų, kad po tam tikrų įsipareigojimų prisiėmimo tokios įstatyminės priemonės nesudarytų nereikalingų kliūčių profesinių paslaugų teikimui, nutaria: 1.

VI straipsnio dėl vidaus reguliavimo 4 dalyje numatyta darbo monrealio opcionų biržos prekybos valandos turėtų būti pradėta įgyvendinti nedelsiant. Šiuo tikslu turi būti sudaryta profesinių paslaugų darbo grupė, kuri tikrintų ir informuotų bei teiktų rekomendacijas dėl tvarkos, reikalingos užtikrinti, kad priemonės, susijusios su kvalifikaciniais reikalavimais, ir procedūros, techniniai standartai ir licencijavimo reikalavimai tiekiant profesines paslaugas nesudarytų nereikalingų kliūčių prekybai.

Svarbiausias darbo grupės uždavinys — teikti rekomendacijas dėl daugiašalės tvarkos buhalterijos sektoriuje nustatymo, kad būtų pradėti vykdyti prisiimti įsipareigojimai. Teikdama šias rekomendacijas, darbo grupė daugiausia dėmesio skiria: a daugiašalės tvarkos, susijusios su rinkos atvėrimu, plėtojimui, taip, kad būtų užtikrinta, jog vidaus reguliavimo reikalavimai: i bus paremti objektyviais ir skaidriais kriterijais, tokiais, kaip kompetencija ir sugebėjimas teikti paslaugą; ii nebus labiau griežti, negu būtina paslaugos kokybei užtikrinti, taigi sudarantys galimybes veiksmingai liberalizuoti buhalterines paslaugas; b tarptautinių standartų naudojimui, ir tuo būdu skatina bendradarbiavimą su atitinkamomis tarptautinėmis organizacijomis taip, kaip apibrėžta VI straipsnio 5 dalies b punkte, kad visiškai įsigaliotų VII straipsnio 5 dalis; c veiksmingam Susitarimo VI straipsnio 6 dalies taikymo pagreitinimui, nustatydama kvalifikacijų pripažinimo normas.

Nustatydama tokią tvarką, darbo grupė atsižvelgia į Vyriausybinių ir nevyriausybinių struktūrų, reguliuojančių profesines paslaugas, svarbą. Susitarta, kad šis metodas gali būti taikomas atsižvelgiant į tokį susitarimą, nes: i tai neprieštarauja Susitarimo nuostatoms; ii tai nepažeidžia nė vienos valstybės narės teisės laikantis šio Susitarimo III dalies sudaryti savo Įsipareigojimų paslaugų sąrašą; iii iš to išplaukiantys paslaugų įsipareigojimai taikomi pagal didžiausią palankumo statusą; iv nebuvo sukurta jokia prielaida dėl liberalizavimo, kuriuo pagal Susitarimą įsipareigoja valstybė narė, laipsnio.

Suinteresuotos valstybės narės, pasiremdamos derybomis ir atsižvelgdamos į sąlygas bei reikalavimus, kur nurodyta, į savo paslaugų Įsipareigojimų sąrašus įtraukė tam tikrus toliau pateiktą metodą atitinkančius įsipareigojimus. Sustojimas Visos toliau minimos sąlygos, apribojimai ir reikalavimai įsipareigojimams turi būti apriboti tik daugiašalės prekybos sistemai pakenkti jau egzistuojančiomis neatitinkančiomis priemonėmis. Rinkos atvėrimas Monopolijos teisės 1.

Kartu daugiašalės prekybos sistemai pakenkti Susitarimo VIII straipsniu taikoma ir ši nuostata: Kiekviena valstybė narė į savo Įsipareigojimų sąrašą dėl finansinių paslaugų įtraukia egzistuojančias monopolines teises ir stengiasi jas pašalinti arba sumažinti jų apimtį.

Nepaisant Priedo dėl finansinių paslaugų 1 dalies b punkto, šis punktas taikomas veiklai, apibūdintai Priedo 1 dalies b punkto iii daugiašalės prekybos sistemai pakenkti. Valstybinių institucijų perkamos finansinės paslaugos 2.

trumpalaikė svyruojančios prekybos strategija

Nepaisant Susitarimo XIII straipsnio, kiekviena valstybė narė užtikrina, kad kalbant apie tos valstybės narės teritorijoje esančių valstybinių institucijų perkamas ar įsigyjamas finansines paslaugas jos teritorijoje įsikūrusiems kiekvienos kitos valstybės narės finansinių paslaugų teikėjams būtų suteiktas didžiausio palankumo režimas ir nacionalinis režimas.

Prekyba kertant sieną 3. Kiekviena valstybė narė leidžia savo gyventojams bet kurios kitos valstybės narės teritorijoje pirkti finansines paslaugas, nurodytas: a šio susitarimo 3 dalies a punkte; b šio susitarimo 3 dalies daugiašalės prekybos sistemai pakenkti punkte; c Priedo 5 dalies a punkto v ir xvi papunkčiuose.

Komercinis įsisteigimas 5. Kiekviena valstybė narė kiekvienos kitos valstybės narės finansinių paslaugų teikėjams suteikia teisę savo teritorijoje steigti ar plėsti komercinį įsisteigimą, įskaitant ir esamų įmonių įsigijimą. Valstybė narė gali nustatyti reikalavimus, sąlygas ir procedūras, įteisinančias komercinį įsisteigimą ar plėtimą taip, kad tai nekliudytų valstybės narės pagal šio susitarimo 5 dalį prisiim- tiems įsipareigojimams ir atitinka kitus Susitarimo įsipareigojimus.

Naujos finansinės paslaugos 7. Valstybė narė leidžia kiekvienos kitos valstybės narės jos teritorijoje įsikūrusiems finansinių paslaugų teikėjams siūlyti jos teritorijoje bet kokias naujas finansines paslaugas.

Jūs jau balsavote. Galite peržiūrėti rezultatus.

Informacijos perdavimas ir apdorojimas 8. Nė viena valstybė narė nesiima priemonių, kurios kliudytų informacijos perdavimui ar daugiašalės prekybos sistemai pakenkti informacijos apdorojimui, tarp jų ir duomenų perdavimui elektroninio ryšio priemonėmis arba tokių priemonių, kurios, atsižvelgiant į tarptautinius susitarimus atitinkančias importo taisykles, kliudo įrengimų pervežimams, kai tokie informacijos perdavimai, finansinės informacijos apdorojimai ar įrengimų pervežimai būtini finansinių paslaugų teikėjo įprastai veiklai.

Jokios šio susitarimo dalies nuostatos neriboja valstybės narės teisės saugoti duomenis apie asmenis, asmenų privatumą ir individualių duomenų ir sąskaitų konfidencialumą, jeigu naudojimasis šia teise nekliudo Susitarimo nuostatoms.

geriausias dvejetainių parinkčių rodiklis nemokamas

Laikinas personalo įvažiavimas 9. Nediskriminacinės priemonės